7 resultater
30.03.2015
En undersøkelsesrett er rett til nødvendige undersøkelser på et bestemt område for å vurdere om mineralforekomst kan være drivverdig. Rettigheten er ikke begrenset til en bestemt forekomst.
30.03.2015
Den som har en undersøkelsesrett med best prioritet kan søke om utvinningsrett etter mineralloven § 29.
30.03.2015

Et undersøkelsesområde kan maksimalt være 10 km2.

30.03.2015

Et utvinningsområde skal ikke være større enn nødvendig for å dekke forekomstens sannsynlige utstrekning.

30.03.2015

Både undersøkelsesretter og utvinningsretter kan overdras, jf. mineralloven §§ 26 og 35.

30.03.2015
Med bergrettigheter menes undersøkelsesrett og utvinningsrett. Mineralloven skiller mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
31.03.2015
For å få undersøkelses- og/eller utvinningsrett til grunneiers mineraler kreves avtale med grunneier.