24 resultater
30.03.2015

Fri leterett - statens mineraler

29.05.2015
Ved nedleggelse av drift på statens mineraler, skal tiltakshaver levere sluttrapport fra driften til DMF.
19.04.2015
Hvor finner jeg søknadsskjema for utvinningsrett?
30.03.2015

Både undersøkelsesretter og utvinningsretter kan overdras, jf. mineralloven §§ 26 og 35.

23.06.2015

Undersøkelsesretten til statens mineraler opphører når syv år er gått fra den dagen søknaden ble innvilget.

23.06.2015

Utvinningsretten opphører når:

23.06.2015

Undersøkelsesrett og utvinningsrett til statens mineraler kan overdras, jf.

19.04.2015
Skal resultatet av undersøkelser meldes inn til myndighetene?
24.06.2015
Blir det sendt ut faktura for betaling av søknadsgebyr og årsavgift?
24.06.2015
Hvor lenge varer en utvinningsrett?
30.03.2015
Med bergrettigheter menes undersøkelsesrett og utvinningsrett. Mineralloven skiller mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
04.06.2015

Metallisk malm

(jern, nikkel ilmenitt-titan og molybden)

30.03.2015

Et undersøkelsesområde kan maksimalt være 10 km2.

30.03.2015

Et utvinningsområde skal ikke være større enn nødvendig for å dekke forekomstens sannsynlige utstrekning.

30.03.2015
Den som har en undersøkelsesrett med best prioritet kan søke om utvinningsrett etter mineralloven § 29.
23.06.2015

Statens mineraler

23.06.2015

Søknad om særskilt tillatelse til undersøkelser på statens mineraler i Finnmark (§ 17)

28.05.2015
Søknad om utvinningsrett til statens mineraler sendes DMF.
11.02.2015
Etter mineralloven § 43 krever et samlet uttak på mer enn 10.000 m3 masse, samt ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)
23.06.2015
Rettighetshaver har varslingsplikt før undersøkelsesarbeid igangsettes.

Sider