47 resultater
02.10.2019
DMF har per 30.09.2019 tildelt 208 undersøkelsesretter hittil i år, til 20 forskjellige rettighetshavere.
09.12.2019
Undersøkelsesretter kan fristilles når sju år har gått, etter manglende betaling av årsavgift eller etter begjæring fra undersøker.
09.12.2019
For å beholde undersøkelsesrett til statens mineraler skal det betales årsavgift til staten.
28.02.2020
49 nye undersøkelsesretter tildelt per 25. februar 2020.
28.02.2020
DMF tildelte 269 nye undersøkelsesretter i 2019.
31.03.2020
Undersøker skal sende inn undersøkelsesrapport, måledata og prøvemateriale til Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) når undersøkelsene er ferdige og senest seks måneder etter at undersøkelsesrett
10.11.2020

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om utvinningsrett etter mineralloven § 29 fra Rana Grube

09.12.2019
Innehaver av undersøkelsesrett til statens mineraler kan redusere undersøkelsesområdets størrelse, i henhold til forskrift til mineralloven § 1-3.
31.03.2015
For å få undersøkelses- og/eller utvinningsrett til grunneiers mineraler kreves avtale med grunneier.
15.12.2020
Directorate of Mining with Commissioner of Mines at Svalbard (DMF) points out that investigation reports, measurement data and samples should be submitted to DMF no later than 6 months after the explo
19.06.2015
Rapporteringsplikten ligger i kjernen av tiltak som er viktige for å oppnå effektiv kartlegging av mineralressursene.
04.05.2021
Finnes det områder hvor det er forbudt å lete eller områder der leteretten er begrenset?
04.05.2021
Hvor går grensen mellom mineralloven og allemannsretten?
04.05.2021
Er det spesielle regler for leting i tidligere Finnmark fylke?
04.05.2021
Hvor finner jeg informasjon om grunneiere og bergrettigheter?
04.05.2021
Hva er gull og gullvasking?
30.03.2015

Både undersøkelsesretter og utvinningsretter kan overdras, jf. mineralloven §§ 26 og 35.

29.05.2015
Det kreves særskilt tillatelse fra DMF for å foreta prøveuttak ved undersøkelser både på grunneiers og statens mineraler.
06.07.2021
Flere rapporter fra tidligere undersøkelsesarbeid er nå tilgjengelig i DMF sin kartløsning.
26.11.2018
Undersøkelsesrett til statens mineraler tildeles etter søknad til DMF.

Sider