Wohlen i Verdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Frøseth AS.

Wohlen er et grustak lokalisert på gnr./bnr. 131/2, 131/6, 132/13 og 137/1 i Verdal kommune. Det omsøkte området er om lag 90 dekar og fremgår av kart på side 25 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan datert 29.01.2001 med plan-ID 2000012 og navn «Volgavlen grustak». Det er oppgitt at forekomsten består av grus, sand og stein som hovedsakelig vil benyttes til formål som betong, asfalttilslag og veibygging (opprusting). Det er estimert et årlig uttak på om lag 20.000 m3 og et totalt uttak på 630.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 31. januar 2018