Wårviken i Rollag kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Wårviken er lokalisert på gnr./bnr. 78/4 i Rollag kommune. Totalt omsøkt områder er 21 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til masseuttak og i kommuneplanens arealdel er området avsatt til masseuttak/LNF. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av grus, stein og sand. Tiltakshaver opplyser at råstoffene vil benyttes til ulike bygg- og vegformål. Det er estimert et årlig uttak på 5000 m3 og et totaluttak på 70 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 24. juli 2017