Vilberg massetak i Ullensaker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lemminkäinen Industri AS.

Søknaden gjelder Vilberg masseuttak på gbnr. 152/2, 152/22 og 177/5 i Ullensaker kommune. Omsøkt område er om lag 397 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 4 og 5. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 100 000 m3 og totalt uttak på om lag 2 950 000 m3, hvorav gjenstående masser utgjør om lag 1 000 000 m3.

Området er i den kommunale arealplanen avsatt til næringsområde, i tillegg til vegformål og grøntstruktur. For de deler av omsøkt område som ligger på gbnr. 177/5 så er området regulert til næring og industri, samt noe grønnstruktur i områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II B og C, datert 6. juni 2011. For de deler av omsøkt område som ligger på gbnr. 152/2 så er området regulert til næring og grøntstruktur i områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I, datert 8. mars 2016.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 11. oktober 2017