Vilberg i Ullensaker kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Grefsrud AS.

Uttaket er lokalisert på gbnr. 177/1, 177/2, 177/3, 18-19, 177/30, 177/46, 177/50, 177/59, 177/60, 177/61, 177/62, 177/66, 177/69 i Ullensaker kommune. Omsøkt område er 618 daa. Tiltakshaver viser til et samlet uttaksvolum på ca. 2 907 500 m3. De ser for seg et gjennomsnittlig årlig uttak på ca. 150 000 m3. Uttaksmengden kan variere med markedssituasjonen og etterspørselen.
Ifølge tiltakshaver er forekomsten en grusforekomst, morene fra Hausertrinnet. Forekomsten er en blanding av flere typer bergarter med generelt god kvalitet. Tiltakshaver skisserer en utnyttelsesgrad på 100 %, hvorav 95 % er salgbare masser, mens resterende 5 % blir benyttet til å dekke til skråningene.
Området er i dels omfattet av kommuneplan 2015-2030 for Ullensaker kommune, vedtatt i kommunestyret den 7. september 2015. Tiltakshaver viser også til en eldre reguleringsplan for grustak og landbruksområder i Vilbergområdet, vedtatt av Ullensaker herredsstyre den 15. desember 1975, hvor området er regulert til grustak. Deler av området er også omfattet av «områdeplan for Gardermoen Næringspark II B og C, vedtatt av Hovedutvalg for overordnet planlegging den 6. juni 2011, endret i formannskapet den 19. juni 2018, med planID 319. Området er regulert til næring/industri.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 3. desember 2019