Viken massetak i Oppdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Hoel & Sønner AS.

Viken er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 102/2 og 105/1 i Oppdal kommune. Det omsøkte området er om lag 132 dekar og fremgår av kart på side 32 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «steinbrudd/masseuttak» i reguleringsplan datert 26.11.2014 med plan-ID 2012006 og navn «Vikamoen masseuttak». Det er oppgitt at forekomsten består av grus, kvartsitt, tette bergarter og mafiske bergarter som hovedsakelig vil benyttes som fundamentering for bygninger og byggemateriale for veg og anlegg, samt tilslag til betong og asfalt. Det er estimert et årlig uttak på om lag 100.000 tonn og et totalt uttak på 1.809.814 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 4. august 2017