Vikan industriområde i Smøla kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Smøla kommune. 

Smøla kommune søker om driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Vikan industriområde. Uttaket er lokalisert på gbnr. 5/46 i Smøla kommune. Ifølge tiltakshaver skal det tas ut 330 000 m3. Samtlige 330 000 m3 skal tas ut i løpet av året 2019. Området hvor uttaket skal skje er i søknadsskjema oppgitt å være ca. 57 daa. DMFs digitalisering av omsøkt område viser at uttaksområdet er 47 daa.

Forekomsten består av intermediære og basiske vulkanitter med innslag av sure vulkanitter som dioritt, porfyritt og lignende. Massene skal benyttes i forbindelse med opparbeiding av industritomt og havneområde.

Deler av området er omfattet av gjeldende reguleringsplan for Havneområde Vikan, vedtatt i kommunestyret den 1. november 1989 (av plankartet er det oppgitt at kommunestyrets vedtak er datert 27. mars 2019). Reguleringsformålet er primært industri. Det foreligger også et vedtak om rammetillatelse og dispensasjon, fattet i Smøla formannskap den 26. mars 2019.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 9. juli 2019