Vian steinbrudd i Vestvågøy kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ståle Holdahl Maskin og Transport AS.

Ståle Holdahl Maskin & Transport AS søker om driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Vian steinbrudd. Uttaket er lokalisert på gbnr. 38/61 i Vestvågøy kommune. Omsøkt område er 49 daa. Tiltakshaver antyder et samlet totalvolum på ca. 325 000 m3 masser innenfor omsøkt område. I tillegg anslår tiltakshaver et gjennomsnittlig årlig uttak på 15 000 m3. Uttaksmengden kan imidlertid variere med markedssituasjon og etterspørsel.

Forekomsten skal benyttes til fyllmasse, pukk og grus, samt asfalt i bygg- og anleggsmarkedet.

Området er i reguleringsplan for «masseuttak Vian» med planID 200301, vedtatt i kommunestyret den 22. juni 2004, regulert til område for steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 12. desember 2019