Vevletveit i Osterøy kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 frå Fotlandsvåg Maskinentreprenør AS.

Søknaden gjeld uttak av fast fjell på gbnr. 6/1 i Osterøy kommune. Uttaksområdet er på 27 daa og vises på kart som ligger ved høyringsdokumenta. Planlagt årleg uttaksvolum er oppgitt til 20 000 m3 masse, mens forventa totaluttak er oppgitt til 250 000 m3 masse. Dette gjer en forventa levetid på uttaket på ca. 12 år. Uttaket leverer masser til kommunen og omlandet.

Uttaksområdet er regulert til råstoffutvinning, jf. reguleringsplan «Massetak på Vevletveit», planID 1253_2016001, vedtatt 20. februar 2019.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. november 2020