Vevjeåsen Øst i Larvik kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Monzonite AS.

Monzonite AS søker om driftskonsesjon for Vevjeåsen Øst i Larvik kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 131 dekar og er lokalisert på eiendommene gnr./bnr. 4131/2, gnr./bnr. 4105/7 og gnr./bnr. 4105/12. Kart på side 14 og 15 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning og er i vedtak av 19. desember 1996 regulert til steinbrudd.

Bergarten som skal utvinnes er en monzonitt, men er kanskje mest kjent som larvikitt. Dette er en sjelden magmatisk dypbergart hvor feltspaten gir bergarten et blått fargespill. Den finnes i forskjellige typer, fra lys blå til mørk blå. Tiltakshaver opplyser at råstoffet i hovedsak skal brukes til natursteinsproduksjon og noe av skrotmassene vil benyttes til pukk/grus. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 2 200 000 m3 og et årlig uttak på rundt 50 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 12. november 2019