Vevja i Larvik kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lundhs AS for Vevja i Larvik kommune.

Søknaden gjelder Vevja brudd i Larvik. Vevja steinbrudd er en del av Tvedalen steinindustriområde, hvor Lundhs AS driver uttak av larvikitt. Tiltakshaver opplyser at det for øyeblikket er driftshvile i bruddet på grunn av kvalitetsmessige hensyn.

Anslått berørt areal er om lag 103 dekar, og vises på kart på side 4 i høringsvedlegget. Omfattede eiendommer er gbnr. 4079/3 og 4105/17 i Larvik kommune. Konsesjonsområdet er en del av reguleringsplan «Tvedalen steinindustri», planid 3805_1996.10.01, vedtatt 19.12.1996.

Bruddet ligger i tilknytning til Granit steinbrudd og Rønningen brudd, som er på høring samtidig. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 3. januar 2022