Vetlehajen uttak i Aurland kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressursar (minerallova) frå Melcon AS.

Søknaden gjeld uttak av masser på gards- og bruksnummer 14/1 i Aurland kommune. Uttaket gjeld uttak av grus. Størrelsen på det arealet som er søkt om er om lag 24 daa og går fram av kart i høyringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel avsett til masseuttak og regulert i reguleringsplan for Vetlehajen datert, 02. februar 2012. Anslått totalvolum er 100 000 m3 masse, mens forventa årleg uttak er om lag 10 000 m3 masse.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 2. mai 2017