Vestsiden pukkverk i Ringerike kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Søknaden gjelder Vestsiden pukkverk på gnr. bnr. 51/20, 52/4, 52/20 og gnr. bnr. fnr. 52/4/3, 52/4/4, 52/4/5, 52/4/6 i Ringerike kommune. Omsøkt område er om lag 965 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på 200 000 m3 og et total uttak på 40 000 000 m3. Området for masseuttak ligger innenfor område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til landbruk. Videre er omsøkt område regulert til masseuttak i reguleringsplan for Vestsiden pukkverk, datert 15. desember 2015. Tiltakshaver opplyser at forekomsten består av gneisgranitt med innslag av både gabbro, gneis, noe diabas og basalt.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 27. juni 2017