Vestringsbygde Aust i Nord-Aurdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hagen Grusforretning.

Søknaden gjelder Vestringsbygde Aust på gbnr. 109/22 og 110/22 i Nord-Aurdal kommune. Omsøkt område er om lag 81 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 50 000 m3 og gjenstående masser på om lag 370 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til råstoffutvinning og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Vestringsbygde aust», datert 19. november 2015.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 12. desember 2017