Vestlia fjelltak i Nes kommune i Buskerud - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Brødr. Rodegård AS.

Vestlia fjelltak er lokalisert på gnr./bnr. 62/70 i Nes kommune i Buskerud. Totalt omsøkt område er 107 dekar og fremgår av side 4 i høringsdokumentet. Uttaksområdet reguleringsplan, vedtatt 14. desember 2017, regulert til område for steinbrudd/massetak (plan-ID 01201302).

Driften omfatter i uttak av fast fjell. Det er estimert et årlig uttak på 15 000 – 40 000 m3 og et planlagt totaluttak på 380 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 22. november 2018