Vestby pukkverk i Vestby kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Skolt Pukkverk AS.

Søknaden gjelder Vestby pukkverk på gnr/bnr. 1/91, 81/4, 81/10 og 10/5 i Vestby kommune. Omsøkt område er om lag 181 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4 og 5. Det er anslått et årlig uttak av masser på om lag 76 000 m3 og totalt uttak på om lag 2 267 000 m3. Området er regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Vestby pukkverk», datert 17. september 2018.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden. 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 12. august 2022