Vest Spone i Modum kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Uttaksområdet Vestre Spone er lokalisert på gnr./bnr. 62/2, 62/8, 64/3 og 64/3 i Modum kommune. Sanduttaket ligger langs Fv146 Overnveien og Fv148 Sponeveien. Totalt omsøkt område er 448 dekar og fremgår av kart over omsøkt område på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er i reguleringsplan av 17. november 2008 regulert til masseuttak.

Det blir oppgitt i søknaden at forekomsten består av sand. Massene vil ifølge søknaden bli benyttet til sport og fritidsformål, samt som mørtel og fuge sand. Totalvolum for uttaket er anslått til 6 000 000 m3. Forventet årlig uttak er 80 000 m3.

DMF påpeker at søknad om driftskonsesjon ikke medfører noen utvidelse av område avsatt til masseuttak i gjeldende reguleringsplan for Vestre Spone.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelige i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår videre behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 2. juni 2017