Veset steinbrudd i Vefsn kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i mineralloven for Veset steinbrudd i Vefsn kommune. Søker er Totalknusing Mosjøen AS.

Steinbruddet ligger på Veset ca. 4-5 km nord for Mosjøen i Vefsn kommune på del av gnr./bnr. 121/1 og 2. Omsøkt areal på ca. 185 dekar er regulert til steinbrudd ved reguleringsplan vedtatt 04.09.2013.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelse sendes innen 19. juni 2015

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 19. juni 2015