Veråsen - Kverve gbnr. 41/1,3,4 i Froland kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Arro Stein AS (org.nr. 913 419 316) for uttaket Veråsen –Kverve i Froland kommune.

Omsøkt konsesjonsområde er på ca 8 daa og er lokalisert på eiendommen gnr. 41 bnr. 1,3,4. Kart på side 14 og 15 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde.

Forekomsten som utvinnes er naturstein. Anslått årlig uttak er 400-600 m3. Årlig uttak kan imidlertid variere som følge av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 16. juni 2021