Veomoen massetak i Vågå kommune - driftskonsesjon

Direktoratet mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Veomoen massetak er lokalisert på gbnr. 187/1 i Vågå kommune. Det omsøkte området er i søknaden angitt å være om lag 70 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er avsatt til masseuttak i kommuneplanens arealdel og regulert i reguleringsplan for Veomoen massetak, datert 26. juni 2012. I søknaden om driftskonsesjon har søker opplyst at forekomsten som planlegges utvunnet består av løsmasser som skal benyttes blant annet til ulike vegformål og asfalttilslag. Totalvolum for uttaket er anslått til ca. 258 000 m3 og årlig uttak er anslått til 3 000 - 15 000 m3.

DMF gjør oppmerksom på at det Torbjørn Bråten AS i søknadsskjema står oppført som tiltakshaver. Firmaet Torbjørn Bråten AS har skriftet navn til Ottadalen Anlegg AS. Rette navn på tiltakshaver er dermed Ottadalen Anlegg AS.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelige i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår videre behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 9. juni 2017