Veidnes i Porsanger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Lemminkäinen Norge AS.

Uttaksområdet på Veidnes er lokalisert på gnr. bnr. fnr. 5/1/12 i Porsanger kommune. Totalt omsøkt område er på 370 dekar og fremgår av vedlagt kart. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av grus og steinmasser som produseres ved hjelp av knuseverk og asfaltverk, og fraktes ut av området med lastebiler og med båt via egen utskipningskai i nærheten uttaksområdet. Råstoffene skal i hovedsak benyttes til veibygging og som tilslag til asfalt. Det er estimert et årlig uttak på 7000 m3 og et totaluttak på 460 000 m3. DMF gjør oppmerksom på at det er oppgitt feil volum på totaluttak i søknadsskjema.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 6. mars 2017