Vegarheim pukkverk i Vegårshei i kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Vegarheim pukkverk og Entreprenør AS.

Vegarheim pukkverk AS er lokalisert på eiendommen gbnr. 48/1 Vegårshei kommune.

Omsøkt konsesjonsområdet er på ca. 51 dekar og fremkommer av vedlagt kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er regulert til steinbrudd/massetak, benevnt som BMS 1 i reguleringsplan Ubergsmoen (vedtatt 31.01.2017 med revisjon 21.3.2017, plan. ID 2016003R). Deler av området omfattes av hensynsone- Faresone ras og skredfare Rambergstea H310_1.

Det søkes om uttak av fast fjell og ifølge søker skal forekomsten brukes til byggeråstoff. Anslått uttaksvolum innenfor omsøkt område er beregnet til å være ca. 400 000 m3 og forventet årlig uttak anslått til å være 20 000 – 40 000 m3 masse.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 30. november 2018