Vassfjell Pukkverk i Trondheim kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Franzefoss Pukk AS.

Vassfjell pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 312/1, gnr./bnr. 312/2, gnr./bnr. 309/1, gnr./bnr. 309/5 og gnr./bnr. 312/7 i Trondheim kommune. Totalt omsøkt område er på 216 dekar, og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 21. mars 2013, avsatt til område for råstoffutvinning. Det er i søknaden oppgitt at driften i hovedsak omfatter uttak av fast fjell som knuses til pukk. Råstoffene skal blant annet benyttes til asfalt- og betongproduksjon. Det er estimert et årlig uttak på 200 000 m3 og et totaluttak på 5 500 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim.
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 7. mars 2018