Vassendemona i Gloppen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Eide Sandtak ved Anders Eide.

Vassendemona er eit grustak lokalisert på gnr./bnr. 76/6 og 76/5 i Gloppen kommune. Det omsøkte området er om lag 55 dekar og går fram av kart på side 24 i høyringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «grustak» i reguleringsplan datert 30.09.1996 med plan-ID 199601 og namn «Vassendemona grustak». Det er oppgjeve at førekomsten består av grus som hovudsakleg vil nyttast som tilslag til betong- og asfaltproduksjon. Det er estimert eit årleg uttak på om lag 20.000 m3 og eit totalt gjenståande uttak på 500.000 m3.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventingar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 16. november 2017