Valsneset i Bjung kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Søknaden gjelder Valsneset på gnr. bnr. 3/139 i Bjugn kommune. Omsøkt område er om lag 47 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 20-60 000 tonn og et total uttak på om lag 300 000 m3. Området er i reguleringsplan, 13. juni 2002, revidert av Bjugn kommune 24. mars 2009, regulert til masseuttak. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 22. juni 2017