Våddåneset i Snillfjord kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Stenseth Maskin AS.

Søknaden gjelder for uttak av fast fjell i Våddånesset. Uttaket er lokalisert på gbnr. 92/1 i Snillfjord kommune. Omsøkt område er ca. 40 daa. Ifølge tiltakshaver er samlet uttak innenfor omsøkt område 225 000 m3. Tiltakshaver antyder et årlig uttak på ca. 22 500 m3. Uttakstakten og årlig uttak kan variere etter marked og etterspørsel.

Tiltakshaver viser til NGU sitt berggrunnskart og viser til at berggrunnen i det omsøkte området består av en granodiorittisk til tonalittisk, stedvis migmatittisk gneis. Ifølge tiltakshaver stemmer beskrivelsen overens med observasjoner på stedet, da det ble registrert en hovedsakelig granittisk til granodiorittisk, stedvis sulfidførende gneis gjennomskåret av en om lag 10 meter mektig sone av en feltspatrik pegmatittisk bergart. Tiltakshaver beskriver massene som gode, og at bruksområde blant annet er dekke i veibygging.

Området er i reguleringsplan for «Ny fv. 714 Stokkhaugen-Sundan, parsell Våddånesset» med planID 1603 2013003, vedtatt i kommunestyret den 24. september 2014 regulert til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, med områdebestemmelse for Anlegg og riggområde, midlertidig masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 2. desember 2019