Vadbrue masseuttak i Nes kommune i Buskerud – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nesbyen Pukk & Betong AS.

Nesbyen Pukk & Betong AS søker om driftskonsesjon for Vadbrue masseuttak, gbnr. 54/1, i Nes kommune i Buskerud. Omsøkt konsesjonsområde er ifølge søknadsskjema 18 daa. Digitalisering av konsesjonsområdet, samt en korreksjon med tanke på eiendomsgrenser gir et konsesjonsområde som er ca. 17 daa. Se kart over konsesjonsområde. Tiltakshaver anslår i driftsplanen at totalvolum for uttaket er 189 000 faste m3, og at forventet årlig uttak vil bli 15 000 faste m3. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler. Det er ikke drift i uttaket pr. i dag.

Ifølge tiltakshaver består området av et tynt lag med overmasser som må fjernes før de kan begynne å ta ut fast fjell. Ressursen består av kvartsitt og vil bli knust til ulike fraksjoner. Bruksområdet for massene er hovedsakelig veg- og tomteutbygging innad i kommunen.

Detaljregulering for Vadbrue masseuttak ble vedtatt i Nes kommunestyre den 14. desember 2017. Området er regulert til steinbrudd/masseuttak.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 14. august 2018