Utvidelse av Randøy i Hjelmeland kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Randøy Stein AS.

Søknaden gjelder Randøy stein på gbnr. 90/1 og 3/3 i Hjelmeland kommune. Det søkes om en utvidelse av eksisterende uttak. Området er på om lag 250 daa og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 14 og 15. Det er anslått et årlig uttak av masser på om lag 38 000 tonn, totalt uttak er estimert til 1,2 millioner tonn.

Gjeldende reguleringsplan for eksisterende masseuttak (gnr/bnr 91/1) er vedtatt av Hjelmeland kommunestyre datert 10.02.1999. Ny reguleringsplan for uttaksområdet er under arbeid (Randøy stein masseuttak – plan.id: R177).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 20. mars 2023