Utvidelse av Ødegården masseuttak (Grønneflåta) - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Numedal Maskin og Transport AS med org. nr. 978714064, for uttak i Nore og Uvdal kommune.

Omsøkt areal er på ca. 22 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av byggeråstoff på om lag 15 000 m3 og totalt uttak på om lag 174 000 m3. Området er regulert til kombinert formål bebyggelse og anleggsformål (masseuttak) i reguleringsplan for «Grønneflåta næringsområde» vedtatt 31. mars 2016, revidert 22. mars 2017.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 20. juni 2023