Utvidelse av Engemoen grustak i Trysil kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bjørn Baastad AS.

Søknaden gjelder utvidelse av Engemoen grustak på gnr/bnr. 21/13 og 21/14 i Trysil kommune. Omsøkt område er om lag 86 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 13 og 14. Det er anslått et årlig uttak av masser på om lag 75 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 500 000 m3. Området er regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Engemoen massetak», vedtatt 8. januar 2021.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden. 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. mai 2022