Urvold grustak i Verdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard har i henhold til mineralloven mottatt søknad om driftskonsesjon fra Frøseth AS for Urvold massetak i Verdal kommune.

Dette er et nytt uttaksområde. Grusen her holder god kvalitet til formål som betong og asfalttilslag. Ressursenes størrelse er betydelig, det regnes med et årlig uttak på 30 000 m3, totalt uttak på cirka 1 800 000 m3 og en driftstid på 60 år. Det omsøkte området er på ca. 153 daa.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumenter ligger tilgjengelig i menyen til høyre.
 
Høringsuttalelser sendes innen 29. mai 2015 til mail@dirmin.no eller pr. post til: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 29. mai 2015