Urstadberget steinuttak i Grong kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Grong Grus og Maskin AS.

Urstadberget steinuttak er lokalisert på gnr./bnr. 35/1 i Grong kommune. Totalt omsøkt område er 94 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Område er i vedtak av 1. desember 1999 og 11. september 2014 regulert til område for steinbrudd og masseuttak. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av knust fjell. Tiltakshaver opplyser at råstoffene i hovedsak skal benyttes til asfaltproduksjon, vegbygging og betongproduksjon. Det er estimert et årlig uttak på 20 000 m3 og et totaluttak på rundt 1 796 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 15. september 2017