Ulvedalen fjelltak i Øystre Slidre kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nordtorp Grustak AS med org.nr. 989 794 930, for uttak av masser på del av gårds- og bruksnr. 20/3 i Øystre Slidre kommune. Omsøkt område er om lag 58 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget side 12-13.

Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 50.000 m3 og totalt uttak på om lag 704.600 m3.

Området er regulert til område for steinbrudd/masseuttak i reguleringsplan for «Ulvedalen fjelltak» med planid.: 0544R2010-03, vedtatt 17.03.2011.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden. 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 28. oktober 2022