Ulvåmoen massetak i Engerdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Ulvåmoen massetak er lokalisert på gbnr. 161/1 i Engerdal kommune. Det omsøkte området er i søknaden angitt å være om lag 98 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er avsatt til masseuttak i kommuneplanens arealdel og regulert til steinbrudd og masseuttak i detaljregulering Ulvåmoen massetak Engerdal kommune, datert 8. september 2014. I søknaden om driftskonsesjon har søker opplyst at forekomsten som planlegges utvunnet består av løsmasser som skal benyttes blant annet til asfalt og øvrig vegbygging/vedlikehold, byggetomter, strøsand, støpegrus med mer. Totalvolum for uttaket er anslått til ca. 390 000 m3 og årlig uttak er anslått til 4 - 5 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelige i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår videre behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 12. juni 2017