Ulstein knuseverk i Ulstein kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) frå Ulstein Betongindustri AS.

Området som det søkast om konsesjon for er lokalisert på gnr./bnr. 20/2, 20/69 og 20/71 i Ulstein kommune. Området har eit areal på 120 daa. Området er i detaljreguleringsplan for Kvalneset masseuttak vedtatt 05.02.15 regulert til steinbrot og masseuttak.

Anslått totalvolum for uttaket er 1 500 000 m3 masse. Forventa årleg uttak er 70 000 m3. Førekomsten er oppgitt å bestå av gneis med varierande samansetting. Massane går til vegar, fundamentering og molo.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 20. April 2016