Tusten i Molde kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nesset Sand AS.

Massetak Tusten er lokalisert på gnr./bnr. 32/5 i Molde kommune. Totalt omsøkt område er 75 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsdokumentet. Området er i reguleringsplan, vedtatt 25. oktober 2007, regulert til område for steinbrudd (plan-ID 200608).

Det er oppgitt i søknaden at driften i omfatter uttak av fast fjell. Det er estimert et årlig uttak på 25 000 m3 og et anslått totaluttak på 350 000 m3. I driftsplanen punkt 4.3 og 4.4 beskrives tiltak tiltakshaver skal iverksette for å forebygge støv- og støyproduksjon.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 22. november 2018