Tussan i Vestvågøy kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Rasmussen Anlegg AS.

Rasmussen Anlegg AS søker om driftskonsesjon for Tussan i Vestvågøy kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 16 dekar og er lokalisert på gnr./bnr. 1/102. Kart på side 14 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag i kommuneplanens arealdel. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 70 000 m3 og et årlig uttak på rundt 10 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 20. november 2019