Tunnsjø massetak i Lierne kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Søknaden gjelder Tunnsjø massetak på gbnr. 10/18 i Lierne kommune. Omsøkt område er om lag 96 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på 25 000 m3 og et total uttak på 500 000 m3. Området er i reguleringsplan, datert 19. september 2015, regulert til masseuttak. Området ligger innenfor reinbeitedistrikt 10 Tjåehkere Sijte.

DMF ber om at det ses bort fra driftsplanens opplysninger om sprengning og uttak av fast fjell. Tiltakshaver har i dialog med DMF opplyst om det fra massetaket kun skal tas ut løsmasser.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 1. juni 2017