Trælen gruve i Berg kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Skaland Graphite AS.

Skaland Graphite AS søker om driftskonsesjon for Trælen gruve i Berg kommune. Underjordsgruven er lokalisert på eiendommene gnr./bnr. 6/1 og 6/2, samt gnr./bnr. 7/1 i Berg kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 1 302 dekar og fremgår av kart på side 12 i høringsvedlegget. Ifølge tiltakshaver utgjør totalvolumet for uttaket 500 000 faste m3. Tiltakshaver opplyser om et årlig uttak på ca. 20 000 faste m3. Uttakstakten kan imidlertid endre seg i takt med marked og etterspørsel.

Formålet med underjordsgruven er å utvinne krystallinsk grafitt, som eksporteres til verdensmarkedet. Kvaliteten på ressursen er beskrevet som god og det har vært drevet underjordsdrift på Trælen siden 1932.

Det er utarbeidet to reguleringsplaner for Trælen gruve. Reguleringsplan for vei og industriområde Trælen (på østsiden), vedtatt 10. august 2004, og reguleringsplan for industriområde Trælen vest, vedtatt 20. september 2005.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 20. februar 2019