Tørfoss masseuttak i Nordreisa kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Tore Einevoll.

Søknaden gjelder Tørfoss masseuttak på gnr/bnr 33/3 i Nordreisa kommune. Av søknadsskjemaet fremgår det at omsøkt område også omfatter gnr/bnr 33/6 og 33/13. DMF gjør oppmerksom på at søknaden kun gjelder gnr/bnr 33/3. Omsøkt område ligger innenfor reinbeitedistrikt 36 Cohkolat. Omsøkt område er om lag 58 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 10 – 15 000 m3 og totalt uttak på om lag 550 000 m3. Deler av omsøkt område er avsatt til masseuttak i kommunal arealplan og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Tørfossmoen grusuttak», datert 23. september 1993.

For det resterende areal som ligger utenfor område regulert til masseuttak så har tiltakshaver opplyst at han er i dialog med Nordreisa kommune vedrørende arealavklaring.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 5. oktober 2017