Tønsvika i Tromsø kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Uttaksområdet Tønsvika er lokalisert på gnr/bnr. 12/65 i Tromsø kommune. Totalt omsøkt område er 3 dekar og fremgår av kart over omsøkt område på side 4 i høringsvedlegget. Uttaksområdet er i reguleringsplan for Tønsvika, vedtatt 25. mai 2003, regulert til masseuttak. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av sand. Tiltakshaver opplyser at råstoffene blant annet skal benyttes som fallunderlag ved lekeplasser og lignende. Det er estimert et årlig uttak på rundt 500 m3 og et totaluttak på 12 000- 14 000 m3. DMF forutsetter at tiltakshaver har adgang til å frakte massene ut fra konsesjonsområdet til offentlig vei.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 29. juni 2017