Tømten fjelltak i Ringsaker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra YIT Norge AS.

Søknaden gjelder Tømten fjelltak på gnr/bnr 249/1 i Ringsaker kommune. Omsøkt område er om lag 145 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 15. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 55 000 m3 og totalt uttak på om lag 2 800 000 m3. Området er regulert til steinbrudd og massetak/landbruksformål i reguleringsplan med navn «Tømten Fjelltak» med planID 2016110888 vedtatt 13.06.2018.

Det er oppgitt i driftsplanen at forekomsten i hovedsak består av kvartsrik sandstein som kan benyttes til entreprenørvarer og som tilslag til asfalt.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 5. desember 2019