Tomma steinbrudd i Nesna kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gabbro Nor AS.

Tomma steinbrudd er lokalisert på gnr./bnr. 5/3 i Nesna kommune. Totalt omsøkt område er 236 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 31. oktober 1995 regulert til område for steinbrudd (Plan-ID 19950001). Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av gabbro. Råstoffene skal blant annet benyttes til ulike bygg- og veiformål, samt jernbaneballast. Det er estimert et årlig uttak på 100 000 m3 – 300 000 m3 og et anslått totaluttak på 4 300 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 16. April 2018