Tjuvholet steinbrudd i Inderøy kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Frøseth AS.

Tjuvholet er et steinbrudd lokalisert på gnr./bnr. 318/1 i Inderøy kommune. Tjuvholet steinbrudd befinner seg videre innenfor Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke. Det omsøkte området er om lag 22 dekar og fremgår av kart på side 23 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «steinbrudd/masseuttak» i reguleringsplan datert 15.06.2015 med navn «Tjuvholet steinbrudd». Det er oppgitt at forekomsten består av metamorf bergart med gneis som dominerende bergart. Forekomsten vil hovedsakelig benyttes til vegbyggingsmasser og annen anleggsvirksomhet, samt asfalttilslag i fremtiden. Det er estimert et årlig uttak på om lag 10.000 m3 og et totalt uttak på 300.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 12. desember 2017