Tjeldgrunnen i Porsanger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Veidekke Industri AS.

Tjeldgrunnen er et grustak lokalisert på gnr./bnr./fnr. 33/1/27 i Porsanger kommune. Det omsøkte området er om lag 51 dekar og fremgår av kart på side 19 i høringsvedlegget. Tjeldgrunnen grustak er videre lokalisert innenfor reinbeitedistrikt 14A «Spierttagáisá». Omsøkt område er avmerket som masseuttak i kommunens arealplan for 1998-2008. Det er oppgitt at forekomsten består av grus som vil hovedsakelig benyttes som tilslag til bituminøse masser og veibyggingsmaterial. Det er estimert et årlig uttak på om lag 12.000 m3 og et totalt uttak på 1.400.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 16. august 2017