Tingberg vest II i Øyer kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til mottatte søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Vestsiden Invest , datert 3. desember 2014.

Tingberg Vest II ligger i Øyer kommune. Uttaket ligger på eiendommene gbnr. 72/32 og 33, på vestsiden av Lågen nord for Rabbevegen og øst for Fv. 319. Grusmassene som tas ut skal blant annet nyttiggjøres som fyllmasse for boliger i området.

Det omsøkte området er 26,7 daa, det totale volum er estimert til 60 000 m3, med forventet årlig uttak på 12 000 m3.

Området er avsatt til LNF-område i kombinasjon med område for råstoffutvinning (med krav om regulering), eksisterende og fremtidige boligområder og grønnstruktur i kommuneplanens arealdel. Det har godkjent reguleringsplan «Reguleringsplan 201206 Tingberg Vest II» vedtatt 28. november 2013.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 9. november 2015