Tingberg industriområde i Øyer kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hafjell Maskin AS.

Hafjell Maskin AS søker om driftskonsesjon for Tingberg industriområde. Uttaket er lokalisert på gbnr. 74/1, 74/26 og 80/6 i Øyer kommune. Ifølge tiltakshaver er omsøkt område ca. 49 daa, hvor gjenstående uttaksområde er ca. 17 daa. Digitalisering av området viser at det er 47 daa. Tiltakshaver har anslått at totalt uttaksvolum innenfor omsøkt område er ca. 190 000 m3. De forventer et årlig uttak på ca. 60 000 m3, men dette kan variere noe med marked og etterspørsel.

Ifølge tiltakshaver er forekomsten registrert som meget viktig i NGU sin grusdatabase. Tiltakshaver beskriver forekomsten å bestå av sand og grus, med steiner enkelte steder. Massene er godt egnet for produksjon av grus.

Området er i reguleringsplan for Tingberg industriområde, med planID 255, vedtatt i kommunestyret den 27. mai 2010, regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 16. august 2019