Tindadalen i Sveio kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Vassbakk & Stol AS.

Vassbakk & Stol AS søker om driftskonsesjon for Tindadalen i Sveio kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 93 dekar og er lokalisert på eiendommene gnr./bnr. 6/1 og gnr./bnr. 7/1. Kart på side 14 og 15 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er i detaljreguleringsplan, vedtatt 18. mai 2017, regulert til steinbrudd og masseuttak. Etter avsluttet drift skal området tilbakeføres til landbruksformål.

Bergarten som skal utvinnes består av naturstein/fyllitt-skifer. Tiltakshaver opplyser at bergartene i uttaksområdet har vært brukt til takskifer og steinbygninger i flere hundre år. Steinen er enkel å dele og har et stort fargespekter. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 1 900 000 m3 og et årlig uttak på rundt 20 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 5. desember 2019